Overblik over relevante rapporter og notater fra blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

2020/07: EU-Kommissionens meddelelse om at intensivere EU’s indsatser for at beskytte og genoprette verdens skove (engelsk)

Resumé 

Meddelelsen har som mål at beskytte og forbedre sundheden i eksisterende skove, især primærskove, og væsentligt øge bæredygtig biodiversitetsskovdækning overalt. Den opstiller fem prioriteter:

 • Reducere EU-forbrug på land og opmuntre til forbrug af produkter fra skovrydningsfri forsyningskæder i EU.
 • Samarbejde med producentlandene for at reducere presset på skove og for at “afskovsbeskytte” EU's udviklingssamarbejde.
 • Styrke det internationale samarbejde for at standse skovrydning og nedbrydning af skoven og tilskynde til gendannelse af skove.
 • Omfordele finansiering til støtte for mere bæredygtig praksis for jordbrug
 • Støtte tilgængeligheden og kvaliteten af ​​informationer om skove og råvareforsyningskæder, adgangen til denne information og støtte forskning og innovation.

 

Udgiver

The European Commission

Udgivet

23. Juli 2019

Læs hele meddelelsen på EU-Kommissionens hjemmeside 

2020/06: Indhold af soja i animalske produkter

Resumé

Dette notat indeholder en opdatering af tallene fra Bosselmann og Gylling (2013) vedrørende sojaindhold i forskellige animalske produkter fra den danske fødevaresektor samt merpriser ved brug af certificeret soja.

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

Juni 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2020/06: Ændringer i drivhusgasudledninger fra arealanvendelse som følge af dansk import af afskovningsfri soja og palmeolie

Resumé 

Dette notat baseres på en gennemgang af tidligere studier vedrørende drivhusgasudledninger fra direkte og indirekte ændringer i arealanvendelse i forbindelse med dyrkningen af sojabønner og palmeolie. På baggrund af dette præsenterer IFRO et estimat for udledningen af drivhusgasser i tre scenarier, med udledninger fra direkte ændringer samt udledninger fra to estimater for indirekte ændringer i arealanvendelsen. Udledningen fra andre processer, såsom dyrkning, forarbejdning og transport forbliver de samme i de tre scenarier. Derudover er der indhentet data vedrørende den danske import og eksport af sojaskrå og palmeolievarer fra Danmarks Statistik. Der er så vidt muligt brugt de nyeste studier af drivhusgasudledningen for henholdsvis soja og palmeolie med et fokus på de områder, hvor Danmarks import oprinder.  

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

Juni 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2020/04: Opgørelse over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie

Resumé

I dette notat fokuseres der på opgørelser for udledningen af drivhusgasser som følge af Danmarks import af soja, palmeolie samt solsikkekager. For sojas vedkommende består Danmarks import hovedsageligt af sojaskrå (94-97 procent af importen de sidste fem år), hvorfor andre sojaprodukter ikke behandles i dette notat. Derudover medtages i dette notat palmeolie (til foder), palmekage og foderfedt samt solsikkekage

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet

Udgivet

April 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2020/02: Den danske import af soja 2017-2018. Hvor store arealer beslaglægger den i producentlandene, og hvor stor andel af den importerede soja anvendes til svine og mælkeproduktion?

Resumé

Notatet forholder sig til følgende to områder:

 1. En opgørelse over hvor store arealer der anvendes uden for Danmark til dyrkning af den til Danmark importerede sojaskrå/-kage i perioden 2017-2018 og fordelt på de lande, hvor sojaen er eksporteret fra.
 2. En opgørelse over udviklingen af andelen af importeret sojaskrå/-kage til dyrefoder fordelt på køer og svin (væsentligste husdyrproduktioner) i perioden 2017-2018.

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

Februar 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2020/01: Opgørelse over import af soja og andre landbrugsprodukter fra Brasilien

Resumé 

Dette notat forholder sig til følgende tre områder:

 • En opgørelse over udviklingen i dansk import af soja i perioden 2009-2019. 
 • En opgørelse over import af henholdsvis soja, kød og andre landbrugsprodukter fra Brasilien i perioden 2009-2019 samt en opgørelse over, hvor meget brasiliansk kød og soja der importeres via andre lande, herunder Tyskland og Nederlandene.
 • En vurdering af hvor stor en del af den soja, der i dag importeres til Danmark, der er certificeret, og hvilke certificeringsordninger der er tale om. 

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

Januar 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2020/01: Dansk import af afskovningsfri soja fra Sydamerika

Resumé

Dette notat giver et kort indblik i den danske import af sojaskrå, beskriver forskellige initiativer for afskovningsfri soja fra Sydamerika og giver til sidst en vurdering af, hvor stor en del af den danske import der er certificeret afskovningsfri gennem forskellige ordninger. 

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

Januar 2020

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

2019/12: Rådskonklusioner om EU-Kommissionens meddelelse om at intensivere EU’s indsatser for at beskytte og genoprette verdens skove (engelsk)

Resumé

Konklusioner fra Rådet og medlemsstaternes regeringer, der sidder i Rådet om meddelelsen om styrkelse af EU's indsats for at beskytte og gendanne verdens skove.

Udgiver

Council of the European Union

Udgivet

16. december 2019

Læs hele rapporten her

2018/12: Palmeolieværdikæderne i Danmark

Resumé

Rapporten indeholder en analyse, der afdækker, hvor stor del af den danske import af palmeolie, der vurderes at være ansvarligt produceret, hvor produktionen kan dokumenteres bl.a. ikke at have bidraget til afskovning.  
Der indgår en beskrivelse af ansvarligt produceret palmeolie, herunder en kort beskrivelse af:

 • RSPO – overordnet målsætninger og udvikling
 • Globalt udbud og efterspørgsel af RSPO-certificeret palmeolie. RSPO er den certificeringsordning, der pt. møder efterspørgsel blandt danske virksomheder.
 • Certificeringsmodaliteter (Book and Claim, Mass Balance, Segregeret, Identity Preserved) 

Derefter følger en kortlægning af palmeolie i Danmark, opgjort efter:

 • Samlet opgørelse over import og eksport af forskellige fraktioner af palmeolie
 • Samlet estimat af, hvor meget af denne palmeolie, der er certificeret, og efter hvilken model (book and claim, mass balance etc.).
 •  Opgørelse af, i hvilke sektorer, palmeolien finder anvendelse i Danmark.
 •  Endelig en redegørelse og vurdering af dansk anvendelse af produkter med ”iboende palmeolie” (fx importerede fødevarer indeholdende palmeolie), herunder betragtninger om certificering i den forbindelse

Udgiver

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi - Københavns Universitet 

Udgivet

December 2018

Læs hele rapporten på Københavns Universitets hjemmeside

December 2015: Amsterdam Partnerskabet – herunder Amsterdam erklæringerne (engelsk)

Resumé 

Syv europæiske lande har underskrevet Amsterdam Declaration om afskoving og Amsterdam Declaration om bæredygtig palmeolie. Gennem Amsterdampartnerskaberne samarbejder vi med relevante interessenter.

Vi ønsker at fremme ansvarlig, afskovningsfri værdikæder for landbrugsvarer og understøtter læring på tværs af nationale initiativer om ansvarlig og afskovningsfri værdikæder og fremmer politisk koordinering og synergi mellem forsyningskæden og initiativer i producentlandene.

Udgiver

Amsterdam Declarations Partnership

Udgivet

2018

Læs mere om Amterdampartnerskabet her