Med fisketegnsmidlerne sørger lystfiskere og fritidsfiskere for, at der også er fisk at fange fremover. Pengene går til fiskepleje.

Fiskeplejeordningen er selvfinansieret via indtægterne fra fisketegn, som årligt udgør ca. 40. mio. kr. Fiskeplejen skal fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. Indsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og forbedring af fiskebestandenes leveforhold (vandløbsrestaurering) samt forskning, der har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Du kan læse meget mere om fiskepleje og se film om de spændende projekter på www.fiskepleje.dk.

Der udarbejdes årligt en Handlingsplan for Fiskepleje, som indeholder projekter inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde, og understøtter udviklingen af et attraktivt lyst- og fritidsfiskeri i Danmark.

Du finder Handlingsplaner for Fiskepleje på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje (§7-udvalget)

Rådgivning om fiskeplejen, herunder om anvendelse af fisketegnsmidlerne, sker i det såkaldte § 7-udvalg, dvs. Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje – fastsat i fiskeriloven. Udvalget er repræsenteret ved Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening PO, Dansk Kystfiskerforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Akvakultur, Kommunernes Landsforening, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, Dansk Sportsdykker Forbund, DTU Aqua, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.