EU’s fælles fiskeripolitik skal sikre, at havets ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med andre ord skal fiskerne sikres et rentabelt erhverv, samtidig med at der også er fisk til fremtidens fiskere og forbrugere.
 
Hvert år udarbejder Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES) en biologisk status over fiskebestandene. Den årlige rådgivning indeholder en vurdering af bestandenes tilstand og fremtidige fangstmuligheder.
 
For en lang række bestande reguleres fiskeriet af flerårige forvaltningsplaner, der har til formål at sikre en langsigtet bæredygtig udnyttelse.
 
ICES er en international videnskabelig organisation for havundersøgelser i Nordatlanten. ICES planlægger og koordinerer vurderinger af bestandene og rådgivningen. Arbejdet udføres af biologer fra de nationale fiskeriforskningsinstitutter. I Danmark er det DTU-Aqua, der varetager opgaverne. Analyser og beregninger foretages i samarbejde i arbejdsgrupper.
 
Rådgivningen fra ICES er baseret på MSY-princippet, og skal medvirke til at skabe det biologisk-videnskabelige grundlag for, at fiskeriforvaltningen tilrettelægges således, at fiskebestandene udnyttes på et bæredygtigt grundlag.
 

MSY Princippet

MSY-princippet indebærer, at der for de enkelte fiskebestande skal findes et niveau for fiskeridødeligheden, som sikrer, at bestanden årligt giver det maksimalt bæredygtige udbytte. Og det er dette princip, der er grundlaget for bestandsforvaltningen i EU's fælles fiskeripolitik.
 
Ved Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg 2002 forpligtede EU's medlemsstater sig til at forvalte fiskebestandene, så det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) opnås senest i 2015.  
 
EU-kommissionen indhenter hvert år en udtalelse fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). STECF er EU-kommissionens rådgivende komité inden for fiskeriforskning og økonomi. STECF vurderer de biologiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske aspekter på baggrund af rådgivningen fra ICES. Komitéen består af videnskabelige eksperter inden for områderne havbiologi og havøkologi, redskabsteknologi og økonomi, og har repræsentanter fra alle medlemsstater.
 
Rapporterne fra ICES og STECF udgør grundlaget for fastsættelsen af de årlige fiskekvoter, der vedtages af Ministerrådet på baggrund af forslag fra EU-kommissionen.

Kontakt

Departementet
fvm@fvm.dk