I maj 2013 blev Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd enige om en reform af den fælles fiskeripolitik, der skal gælde fra januar 2014.

Reformen har fokus på øget bæredygtighed og sætter en stopper for udsmid af fisk.

Hovedpunkterne i reformen er:

Maksimalt bæredygtigt udbytte

Målsætningen for et bæredygtigt fiskeri hæves. Der indgår et overordnet politisk mål om at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) for bestandene (BMSY). Med henblik på at nå dette mål skal udnyttelsen af bestandene være i overensstemmelse med maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY) i 2015, hvor det er muligt, og senest i 2020 for alle bestande.

Forbud mod udsmid af fisk

Der indføres et generelt forbud mod udsmid af fisk, som indfases i perioden 2015-2019 begyndende med pelagiske arter (bl.a. sild og makrel), industriarter og laks i Østersøen senest 1. januar 2015.

Det kan i enkelte tilfælde tillades, at op til 5 pct. af fangsten smides ud, f.eks. hvis det kan dokumenteres, at selektiviteten i det pågældende fiskeri ikke kan øges. I en overgangsperiode tilla-des maksimalt 7 pct. udsmid de første 2 år, herefter 6 pct. i 2 år – og i de efterfølgende år 5 pct.

Ved fangster af arter omfattet af udsmidsforbud, som man ikke har tilstrækkelig kvote til, eller slet ingen kvote har, kan disse fangster afskrives for kvoten for hovedarten med op til 9 pct.

Undermålsfisk må ikke afsættes til konsum, men begrænses til anvendelse i f.eks. fiskemel og – olie, foder til kæledyr, lægemidler og kosmetik.

Øget regionalisering

Der indføres en større grad af regionalisering i fiskeripolitikken. F.eks. vil landene omkring Østersøen regionalt kunne beslutte et forbud mod udsmid for arter, som der i dag ikke er kvoter for (f.eks. havørred).

Tilpasning af fiskerikapaciteten

Der indføres nye bestemmelser mhp. at tilpasse fiskerikapaciteten til fiskerimulighederne og dermed komme overkapacitet til livs. Såfremt et medlemsland ikke overholder en forpligtelse til at reducere overkapacitet kan det medføre suspension af EU-støtte til fiskerfartøjsinvesteringer.

Beskyttelsesområder

Der introduceres nye bestemmelser om beskyttelsesområder, hvor der er stor koncentration af små fisk og gydeområder.

Fiskeri i tredjelandes farvande

Reglerne for EU-fiskeri i tredjelandes farvande strammes op, og målsætninger er indarbejdet i for-ordningsteksten. Et sådant fiskeri må alene foregå på et overskud af fiskeressourcer, og dette fiskeri skal være bæredygtigt. EU-fartøjer kan desuden ikke indgå private aftaler om fiskeri i et 3. lands farvand, når EU har indgået en bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale med det pågældende land. EU’s bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler med 3. lande skal endvidere indeholde en klausul om menneskerettigheder og demokrati. Resuméer af evalueringsrapporter, som udarbejdes i forbindelse med nye aftaler, skal gøres offentligt tilgængelige.

Rådgivende Råd for markedsforhold

Der etableres et nyt Rådgivende Råd for markedsforhold (RAC), hvor forarbejdningsindustrien, fiskere og NGO’er kan drøfte og fremsætte anbefalinger vedrørende handel med fisk, afsætning, markedsføring m.v. Det etableres også et nyt Rådgivende Råd for akvakultur med deltagelse af akvakulturproducenter, forarbejdningsindustrien og NGO’er tilsvarende kan behandle spørgsmål om akvakulturproduktion.