Danske fiskere fisker både i danske farvande og i en række andre EU landes farvande. Normalt taler man om demersalt fiskeri (ved bunden) og pelagisk fiskeri (i vandsøjlen). Nogle fiskearter fiskes primært ved bunden og betegnes derfor som demersale arter men andre arter betegnes som pelagiske arter. Der fiskes både til konsum og til industriformål.

Det største konsumfiskeri efter de demersale arter finder sted i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. I Nordsøen og Skagerrak er der et stort fiskeri efter blandede arter som eksempelvis torsk, rødspætte, kuller, sej, kulmule og jomfruhummer. I Kattegat er den vigtigste art jomfruhummer, men der fanges også både rødspætte, tunge og torsk. I Østersøen er de vigtigste demersale arter torsk og rødspætte.

Det pelagiske fiskeri foregår både i danske farvande og i andre EU-landes farvande (EU farvande). Konsumarter som sild og makrel fiskes normalt i både Nordsøen og i de vestlige farvande (vest for De Britiske øer). Der fiskes også sild i både Østersøen og Kattegat. Industrifiskeriet efter tobis, brisling og sperling finder primært sted i Nordsøen. Der finder også et industrifiskeri efter bl.a. blåhvilling sted i de vestlige farvande.

Der er desuden et vigtigt fiskeri efter blåmuslinger, der primært finder sted i Limfjorden og på den jyske østkyst. Mere detaljerede oplysninger om danske fiskeres fangster kan findes på fiskeristyrelsens hjemmeside.