Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende. Udgangspunktet for fiskeripolitikken er fri og lige adgang til at fiske i EU-farvand, i internationalt farvand og i tredjelandes farvand, hvor EU har indgået aftaler.

EU’s fiskeripolitik skal sikre, at fiskebestandene udnyttes på et maksimalt bæredygtigt niveau og bidrage til sunde økosystemerne i havene ved at minimere fiskeriets negative påvirkning af økosystemerne mest muligt. 

Endvidere skal fiskeripolitikken bidrage til at sikre forbrugerne fiskeprodukter af god kvalitet, skabe grundlag for en økonomisk levedygtig industri og medvirke til opretholdelse af beskæftigelse i kystsamfundene.

Udsmid af fisk

I de senere år er der kommet stor fokus på det udsmid (discard) af fisk, der sker, når fiskerne får fisk i nettet, der enten er for små, eller som de ikke har kvote til. 
I den reform af fiskeripolitikken, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev enige om i maj 2013, har man derfor besluttet gradvist at indføre et forbud mod udsmid fisk fra og med 2015. Målet er at sikre et mere bæredygtigt og selektivt fiskeri og samtidig undgå det ressourcespild, der sker, når man smider fisk over bord. Læs mere om landingsforpligtelsen her.     

Fiskeripolitikken består af følgende hovedelementer:

  • Discardforbud: Et gradvist forbud mod udsmid, der indfases i perioden 2015-2019
  • Ressource- og bevaringspolitik: Bestemmelser om fangstbegrænsninger i form af kvoter, begrænsninger i fiskernes tid på havet, regler om fiskeredskaber, lukkede områder m.v.
  • Flåde- og strukturpolitik: Bestemmelser om tilpasning af flådens størrelse, støtte til fiskerisektoren og udvikling af akvakultur
  • Markedspolitik: Bestemmelser, der har til formål at sikre stabile forsyninger af fisk af god kvalitet og at forhindre store udsving i erhvervets indtjening
  • Kontrolpolitik: Skal sikre, at reglerne overholdes, så målene med politikken nås
  • Den eksterne politik: Forhandlinger med tredjelande om fiskeri uden for EU-farvande, f.eks. i regi af internationale fiskeriorganisationer eller aftaler mellem EU og tredjelande.

Tredjestørste fiskeindustri

EU’s fiskeindustri er den tredjestørste i verden. Den samlede fangst og produktion ligger på ca. 6,9 mio. tons om året. Fiskeriet og forarbejdningsindustrien beskæftiger ca. 400.000 mennesker i Europa.