Gå til hovedindholdet

Lovprogram

Oversigt over Fødevareministeriets lovgivning, folketingsåret 2014/2015

Lov om Landdistriktsfonden (Okt I)
Lovforslaget har som formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (landdistriktsforordningen). Lovforslaget giver desuden hjemmel til obligatorisk digital kommunikation samt fastsætter de nødvendige administrative og strafferetlige bestemmelser i forbindelse med støtteordningerne.

Lov om Hav- og Fiskerifonden (Okt I)
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Lovforslaget giver desuden hjemmel til obligatorisk digital kommunikation samt fastsætter de nødvendige administrative og strafferetlige bestemmelser i forbindelse med støtteordningerne.

Ændring af lov om landbrugsejendomme (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.) (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at modernisere landbrugsloven med henblik på at forbedre mulighederne for kapitaltilførsel til landbrug ved at udvide selskabers adgang til at erhverve landbrugsejendomme. Lovforslaget indebærer endvidere, at reglerne om fortrinsstilling ophæves. Det foreslås desuden, at leje af små arealer fra en landbrugsejendom til haveformål fremadrettet kan ske uden tilladelse. Lovforslaget følger af aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014.

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Plantedække m.v.) (Jan I)
Lovforslaget har primært til formål at muliggøre justering af kravene til udlægning af efterafgrøder. Samtidig foreslås indført bemyndigelse til fødevareministeren til at iværksætte pilotprojektordninger om lokale foranstaltninger som alternativ til efterafgrøder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014.

Ændring af lov om fødevarer (Obligatorisk registrering i CVR-registeret, ændringer som følge af kommende fødevareforlig) (Jan II)
Fødevareministeren vil fremlægge et oplæg bl.a. om en fokuseret kontrolindsats på fødevareområdet, som vil blive drøftet med Folketingets partier. Der kan på baggrund heraf blive behov for lovgivning. Herudover foreslås det at indsætte krav om, at også virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. skal være registreret i CVR for at blive registreret/ autoriseret som fødevarevirksomhed.

Ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod salg af hunde på markeder, indførelse af regler om avl af familie- og hobbydyr, ændret struktur i forhold til råd på dyrevelfærdsområdet m.v.) (Feb I)
Lovforslaget har til formål at forbedre velfærden for hunde og øvrige familie- og hobbydyr. Forslaget indebærer et forbud mod salg af hunde på markeder. Endvidere fastsættes bestemmelser, som forbyder, at hunde og andre familie- og hobbydyr avles på en måde, der kan give velfærds- og sundhedsmæssige problemer for dyrene. Forslaget følger op på to elementer i fødevareministerens udspil et bedre hundeliv fra februar 2014. Endvidere foreslås en række øvrige ændringer.

Ændring af landbrugsstøtteloven (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning i landbrugets fonde og formkrav til klager) (Feb I)
Lovforslagets primære formål er at styrke den strategiske målretning af fondsmidler (promillemidler), herunder i forhold til Fødevareministeriets øvrige aktiviteter. Forslaget indebærer endvidere en ændring af bestyrelsessammensætningen i de to promilleafgiftsfonde og Fonden for økologisk landbrug. Lovforslaget følger op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om landbrugets fonde.

Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.) (Feb II)
Lovforslaget vedrører revisionsbestemmelsen i lov om udendørs hold af svin vedrørende svins adgang til drikkevand. Forslagets nærmere indhold fastlægges på baggrund af resultaterne af et nyligt afsluttet forskningsprojekt.

Kontakt

Fuldmægtig
Lone Faliu
Tlf. 50 85 20 84
Mail: lofa@fvm.dk

MENU