Gå til hovedindholdet

Lovprogram

Oversigt over Fødevareministeriets lovgivning, folketingsåret 2013/2014

Ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel mv.)  (Okt I)
Forslaget indebærer en generel hjemmel til at stille krav om digital kommunikation på lovområder, der administreres af Fødevarestyrelsen. Forslaget vedrører endvidere bestemmelser om klageadgang i en række love på dyrevelfærdsområdet, der er overtaget fra Justitsministeriet.

Ændring af lov om hold af dyr  (Nov I)
Lovforslaget vedrører etablering af en statslig administreret Veterinærfond til at forestå og finansiere udgifterne til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme, hvortil der kan hjemsøges EU-medfinansiering. Forslaget skal ses i sammenhæng med EU-regler på området. Forslaget vedrører endvidere delegation af kompetence til at udstede hestepas til en privat institution.

Ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte  (Nov I)
Lovforslaget indebærer krav om, at søer og gylte skal holdes i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper i løbe- og kontrolafdelingen. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2015 for nybyggeri, og den 1. januar 2035 for eksisterende bygninger. Lovforslaget fremsættes på baggrund af en anbefaling fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin fra december 2010.  

Ændring af lov om mark- og vejfred  (Nov II)
Lovforslaget har til formål at fjerne muligheden for, at borgere efter advarsel af dyrets ejer kan skyde eller på anden måde aflive hunde, katte og tamkaniner, der strejfer på vedkommendes grund. Det foreslås samtidig, at ejeren af et omstrejfende husdyr, der er til væsentlig gene, kan straffes med bøde. Reglerne om omstrejfende hunde overføres til hundeloven. 

Ændring af lov om hunde   (Nov II)
Der er igangsat en evaluering af den seneste ændring af hundeloven, der især omfatter lovens forbudsordning og bestemmelsen om aflivning ved skambid. Der overføres visse bestemmelser om omstrejfende hunde fra mark- og vejfredsloven. Forslaget indeholder endvidere visse anbefalinger fra betænkning nr. 1524 fra 2011 om revision af hundeloven fra Udvalget om hunde.  

Ændring af lov om forbud mod hold af ræve  (Feb I)
Loven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der senest i folketingsåret 2013-14 skal fremsættes forslag om revision af loven. Revisionen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet mod hold af ræve til træning af hunde til gravjagt skal opretholdes. Det foreslås bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Det Dyreetiske Råd, at forbuddet mod hold af ræve til træning af hunde til gravjagt opretholdes.

Kontakt

Fuldmægtig
Lone Faliu
Tlf. 50 85 20 84
Mail: lofa@fvm.dk

MENU